Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

V. Nurodomieji ženklai

 

11. Nurodomieji ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

501

Automagistralė

iliustracija

Kelias, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka

502

Automagistralės pabaiga

iliustracija

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga

503

Vienpusis eismas

iliustracija

Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi

504

Vienpusio eismo pabaiga

iliustracija

 

 

 

 

 

 

505

 

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

iliustracija

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

506

 

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

iliustracija

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

507

Eismo kryptys sankryžoje

 iliustracija

Nurodo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės juostos leidžiama ir apsisukti

508

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai

iliustracija

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

509

 

Eismo kryptis sankryžoje į dešinę

iliustracija

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

510

 

Eismo kryptis sankryžoje į kairę

iliustracija

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

511

 

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę

iliustracija

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

512

 

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę

iliustracija

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

513

Juostos pradžia iš dešinės

iliustracija

Papildoma juosta įkalnėje arba stabdymo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į stabdymo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą juostą

514

Juostos pradžia iš kairės

iliustracija

Papildomos juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir juostų važiuoti ta kryptimi skaičius

515

Dešinės juostos pabaiga

iliustracija

Papildomos juostos įkalnėje arba greitėjimo juostos pabaiga

516

Kairės juostos pabaiga

iliustracija

Juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga

517

Eismo kryptys juostose

iliustracija

Nurodo eismo kryptis juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

518

Eismo kryptys juostose

iliustracija

Nurodo eismo kryptis juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

519

Eismo kryptys juostose

iliustracija

Nurodo eismo kryptis juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

520

 

Eismo kryptys ir apribojimai

iliustracija

Ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo ženklo reikalavimai galioja ta juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos

521

 

Juostos pradžia ir apribojimai

iliustracija

Transporto priemonės, kurioms galioja ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią juostą

522

Eismas juostose

iliustracija

Nurodo, kad kraštinė juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos

523

 

Juosta maršrutiniam transportui

iliustracija

 

Nurodo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas

524

 

Kelias su juosta maršrutiniam transportui

iliustracija

 

Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta juosta prieš transporto priemonių srautą

 

 

525

 

 

Įvažiavimas į kelią su juosta maršrutiniam transportui

iliustracija

Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

526

 

 

Įvažiavimas į kelią su juosta maršrutiniam transportui

iliustracija

Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

527

Apsisukimo vieta

iliustracija

Apsisukimo ne sankryžoje vieta

528

Stovėjimo vieta

iliustracija

Transporto priemonių stovėjimo vieta

529

Stovėjimo ribotą laiką vieta

 

iliustracija

 

Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta

530

 

Stovėjimo nurodytu laiku vieta

iliustracija

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku

531

Rezervuota stovėjimo vieta

iliustracija

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

532

 

Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas

 

534

Pėsčiųjų perėja

iliustracija

Perėjimo per kelią vieta

535

Požeminė pėsčiųjų perėja

iliustracija

 

536

Požeminė pėsčiųjų perėja

iliustracija

 

537

Pėsčiųjų perėja virš kelio

iliustracija

 

538

Pėsčiųjų perėja virš kelio

iliustracija

 

539

Rekomenduojamas greitis

iliustracija

Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože

540

 

Zona, kurioje draudžiama stovėti

iliustracija

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas

541

Stovėjimo zona

iliustracija

Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

542

Riboto greičio zona

iliustracija

Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

543

 

Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga

iliustracija

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 540 ženklo reikalavimai

544

Stovėjimo zonos pabaiga

iliustracija

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 541 ženklo reikalavimai

545

 

Riboto greičio zonos pabaiga

iliustracija

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 542 ženklo reikalavimai

546

Tunelis

iliustracija

Už ženklo (kad ir kaip būtų apšviestas tunelis) motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti artimąsias šviesas. Draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį

547

Tunelio pabaiga

iliustracija

Vieta, nuo kurios negalioja 546 ženklo reikalavimai

548

Stotelė

iliustracija

Maršrutinio transporto sustojimo vieta

549

Taksi stotelė

iliustracija

Lengvųjų taksi stovėjimo vieta

550

Gyvenvietės pradžia

iliustracija

Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai, pavadinimas ir pradžia

551

Gyvenvietės pabaiga

iliustracija

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai. Viršuje nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

552

Gyvenamoji zona

iliustracija

 

Už ženklo esančioje teritorijoje galioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose

 

553

Gyvenamosios zonos pabaiga

iliustracija

 

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys šių taisyklių reikalavimai

 

554

„Stop“ linija

iliustracija

Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui

555

Automobiliams skirtas kelias

iliustracija

Kelias, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka

556

Automobiliams skirto kelio pabaiga

iliustracija

Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga